• 0001.jpg
  • 0002.jpg
  • 0003.jpg
  • 0004.jpg
  • 0005.jpg
kat b
kat a
kat a2
kat a1
kat am

Kilka ciepłych dni sprawiło, że na drogach zaroiło się od motocyklistów. Posiadacze własnych dwóch kółek odtrąbili koniec sezonu zimowego i bez wątpienia z każdym dniem będzie ich więcej. Zobacz co zrobić, by dołączyć do ich grona.

 

Takim motocyklem można kierować po 3 latach od uzyskania prawa jazdy kategorii B. Materiały własne InfoCar

Uprawnienia do kierowania motocyklami można uzyskać poprzez uczestniczenie w szkoleniu kierowców kategorii A1, A2 lub A i zaliczeniu egzaminu w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego. Jest też inna droga. Od 24 sierpnia 2014 r. obowiązują przepisy, na mocy których każda osoba, która od co najmniej 3 lat posiada prawo jazdy kategorii B, może kierować motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg. Przedstawione wymagania dla motocykla są tożsame z kategorią A1. To oznacza, że kierowca, który 3 lata wcześniej zdobył prawo jazdy kategorii B i nadal ma uprawnienia na tę kategorię, może po prostu wsiąść na motocykl kategorii A1 i zgodnie z prawem jeździć nim po drogac

Takim motocyklem można kierować po 3 latach od uzyskania prawa jazdy kategorii B. Materiały własne InfoCar

h publicznych. Należy jednak pamiętać o tym, że takiego kierowcę obowiązują takie same przepisy ruchu drogowego, jak posiadacza kategorii A1 – nie ma żadnej taryfy ulgowej dla osób, które nie uczestniczyły w kursie. Obowiązkowo zatem taki kierowca musi jeździć w kasku, nie może przewozić nietrzeźwych osób, przewozić dzieci z prędkością większą niż 40 km/h itd. Kierowcy, którzy uzyskali w tym trybie uprawnienia do kierowania motocyklami, muszą zatem przyswoić sobie przepisy szczegółowe dotyczące motocykli.

Osoby, które nie chcą czekać 3 lat, by wsiąść na motocykl, mogą skorzystać z tradycyjnej metody uzyskiwania uprawnień. Przy standardowym trybie należy pamiętać o zróżnicowaniu kategorii motocyklowego prawa jazdy. Poszczególne kategorie różnią się głównie pojemnością skokową silnika motocykli, a także wiekiem kandydata na kierowcę, który ubiega się o prawo jazdy.  

Kategoria A1: 16 lat, Motocykl – o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg. Motocykl trójkołowy o mocy nieprzekraczającej 15 kW. Motorower – pojazd jednośladowy lub dwuśladowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej nieprzekraczającej 50 cm3, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h. Czterokołowiec lekki – czterokołowiec, którego masa własna nie przekracza 350 kg i konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h.

Kategoria A2: 18 lat, Motocykl - motocykl o mocy nieprzekraczającej 35 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,2 kW/kg, przy czym nie może on powstać w wyniku wprowadzenia zmian w pojeździe o mocy przekraczającej dwukrotność mocy tego motocykla. Motocykl trójkołowy o mocy nieprzekraczającej 15 kW. Motorower – pojazd jednośladowy lub dwuśladowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej nieprzekraczającej 50 cm3, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h. Czterokołowiec lekki – czterokołowiec, którego masa własna nie przekracza 350 kg i konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h.

Kategoria A: Wymagany wiek minimalny:
20 lat – jeżeli osoba co najmniej od 2 lat posiada prawo jazdy kategorii A2,
24 lata – jeżeli osoba nie posiadała co najmniej przez 2 lata prawa jazdy kategorii A2,
18 lat – dla żołnierzy kierujących pojazdami Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
Motocykl. Motocykl trójkołowy o mocy nieprzekraczającej 15 kW. Motorower – pojazd jednośladowy lub dwuśladowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej nieprzekraczającej 50 cm3, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h. Czterokołowiec lekki – czterokołowiec, którego masa własna nie przekracza 350 kg i konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h.

Szkolenie

Szkolenie motocyklistów wszystkich kategorii ma takie same wymagania dotyczące godzinowego wymiaru zajęć. Czas trwania szkolenia podstawowego dla kategorii A1, A2 i A jest ustalany przez instruktora w porozumieniu z osobą szkoloną, przy czym nie może to być mniej niż 30 godzin szkolenia teoretycznego i 20 godzin szkolenia praktycznego. Jedna godzina szkolenia teoretycznego jest równa 45 minutom, zaś jedna godzina szkolenia praktycznego równa się 60 minutom zajęć. W Przypadku podwyższania motocyklowej kategorii prawa jazdy np. z A1 na A2 lub nawet z A1 na A, nie przeprowadza się szkolenia teoretycznego. Wystarczy uczestniczyć w szkoleniu praktycznym.

Egzaminowanie

Egzamin na motocyklowe prawo jazdy składa się z części teoretycznej i praktycznej. Do części praktycznej może podejść wyłącznie osoba, która zaliczyła egzamin z teorii. Podczas egzaminu teoretycznego, kandydat na kierowcę będzie odpowiadał na 20 pytań z wiedzy podstawowej i na 12 z wiedzy specjalistycznej, dotyczącej wybranej kategorii prawa jazdy. Zadania egzaminacyjne będą dobierane losowo dla każdego zdającego z osobna. W puli pytań podstawowych znajdzie się 10 pytań za 3 punkty, 6 pytań za 2 punkty i 4 pytania za 1 punkt. Wśród pytań specjalistycznych znajdzie się 6 pytań za 3 punkty 4 pytania za 2 punkty oraz 2 pytania za 1 punkt. Celem kandydata na kierowcę jest zdobycie co najmniej 68 z 74 możliwych do zdobycia punktów. Z egzaminu teoretycznego zwolnione są osoby, które podwyższają motocyklową kategorię prawa jazdy.

Po zaliczeniu teorii, kandydat na kierowcę uczestniczy w egzaminie praktycznym. Pierwsza część zadań wykonywana jest na placu manewrowym wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego, druga część wykonywana jest w ruchu drogowym.  Na placu manewrowym kandydat na kierowcę wykonuje m.in. zadania takie jak: ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu, slalom wolny (jazda po łukach w kształcie cyfry 8 i pomiędzy 5 pachołkami ustawionymi na wyznaczonym pasie ruchu), slalom szybki (jazda pomiędzy pachołkami ustawionymi na placu manewrowym) i ominięcie przeszkody. Podczas egzaminu w ruchu drogowym, kandydat na kierowcę wykonuje polecenia egzaminatora, który jadąc za nim komunikuje się  z nim przy pomocy systemu łączności radiowej.

Po zaliczeniu wszystkich części egzaminu, kandydat na kierowcę otrzymuje uprawnienia do kierowania motocyklami niezależnie od stażu jako kierowca kategorii B.