• 0001.jpg
  • 0002.jpg
  • 0003.jpg
  • 0004.jpg
  • 0005.jpg
kat b
kat a
kat a2
kat a1
kat am

 

Wymagania niezbędne dla rozpoczęcia kursu kategorii B


Warunkiem rozpoczęcia kursu kategorii B jest posiadanie Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK)* oraz osiągnięcie odpowiedniego wieku dla tej kategorii (szkolenie można rozpocząć na 3 miesiące przed ukończeniem 18 roku życia)


*- dokładny opis jak uzyskać Profil Kandydata na Kierowcę znajdziesz w zakładce PKK

 

SZKOLENIE
Obecnie szkolenie na kategorię B można zrealizować w dwóch wariantach:

a) Podstawowy
- 30 godzin zajęć teoretycznych
- 30 godzin zajęć praktycznych

b) Eksternistyczny
- zajęcia teoretyczne w własnym zakresie
- 30 godzin zajęć praktycznych (rozpoczęcie kursu po zdanym egzaminie teoretycznym w  WORD)      
    
Szkolenie odbywa się na autach renault clio.

 

Kat. B
Prawo jazdy  kategorii B stwierdza posiadanie uprawnienia do kierowania:
a) pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu i motocykla,
b) zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy lekkiej,
c) zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy innej niż lekka, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 4250 kg, z zastrzeżeniem ust. 2,
d) pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;
e) motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3 , mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg pod warunkiem, że osoba posiada prawo jazdy kategorii B od co najmniej 3 lat.
f) ciągnikiem rolniczym, pojazdem wolnobieżnym oraz zespołem złożonym z tego pojazdu i przyczepy lekkiej; (na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej)